Беларусь i Польшча - Polska i Białoruś
red. Maciej Krzysztofowicz
27 MAJ 2003

nakład wyczerpany
Zbiór artykułów polskich i białoruskich ekspertów.

 

Spis treści: 

Wstęp (s. 7)

Уcтуп (C. 8)


Polska i Białoruś

Sławomir Dębski, Stosunki polsko-białoruskie - stan obecny i perspektywy (s. 11)

Uładzimir Snapkouski, Stosunki polsko-białoruskie (1990–2003) (s. 17)

Maciej Krzysztofowicz, Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stosunki polsko-białoruskie (s. 27)

Uładzimir Astapienka, Rozszerzenie Unii Europejskiej - konsekwencje dla stosunków Białorusi i Polski (s. 33)

Adam Eberhardt, Integracja białorusko-rosyjska a stosunki Białorusi z Unią Europejską (s. 41)

Alaksandr Tichamirau, Integracja białorusko-rosyjska i jej wpływ na rozwój stosunków Białorusi i Unii Europejskiej (s. 49)

Beata Górka-Winter, Ewolucja NATO a stosunki polsko-białoruskie (s. 59)

Anatol Razanau, Ewolucja NATO - spojrzenie z Mińska (s. 69)

Ernest Wyciszkiewicz, Rola Polski w rozwoju stosunków pomiędzy Unią Europejską a Białorusią i innymi państwami WNP (koncepcje "Wymiaru wschodniego", "Szerszej Europy" i inne) (s. 77)

Uładzimir Ułachowicz, Polska i "Wymiar wschodni" polityki zagranicznej Unii Europejskiej (s. 85)

Adriana Żelazo, Polsko-białoruskie pogranicze a polityka zagraniczna (s. 95)

Michaił Masjukou, Białoruskie euroregiony jako instrument współpracy w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej (s. 103)

 

Беларусь i Польшча

Славамір Дембскі, Польска-беларускія адносіны: стан і перспектывы (C. 113)

Уладзімір Снапкоўскі, Беларуска-польскія адносіны (1990–2003 гг.) (C. 119)

Мацей Кшыштафовіч, Уплыў пашырэння Еўрапейскага саюза на польска-беларускія адносіны (C. 129)

Уладзiмiр Астапенка, Пашырэнне Еўрапейскага саюза: наступствы для адносін паміж Беларуссю і Польшчай (C. 137)

Адам Эберхардт, Беларуска-расійская інтэграцыя і адносіны Беларусі з Еўрапейскім саюзам (C. 147)

Аляксандр Ціхаміраў, Беларуска-расійская інтэграцыя: яе ўплыў на развіццё адносін Беларусі і Еўрапейскага саюза (C. 155)

Беата Гурка-Вінтэр, Эвалюцыя НАТА і польска-беларускія адносіны (C. 165)

Анатоль Разанаў, Эвалюцыя НАТА: погляд з Мінска (C. 175)

Эрнэст Вычышкевіч, Роля Польшчы ў развіцці адносін паміж Еўрапейскім саюзам, Беларуссю і іншымі краінамі СНД (C. 183)

Уладзiмiр Улаховiч, Польшча і «Усходняе вымярэнне» знешняй палітыкі Еўрапейскага саюза (C. 191)

Андрыяна Жэляза, Польска-беларускае памежжа і знешняя палітыка (C. 203)

Міхаіл Масюкоў, Беларускія еўрарэгіёны як інструмент супрацоўніцтва ў кантэксце пашырэння Еўрапейскага саюза (C. 211)


O autorach / аб аўтарах (s. 219)

Instytuty / iнстытуты (s. 221)

 

Recenzje:

Maryja Łucewicz [w:] „Akcent Białoruski” nr 2/2004 r.

Mateusz Gniazdowski [w:] „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, nr 2 (7), 2004, s. 223-228