Deklaracja Dostępności
29 LIS 2019

Wstęp

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową Michał Sadurski, sadurski@pism.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 556 80 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Elementem obowiązkowym jest także dodanie linku do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1A, 00-950 Warszawa.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wareckiej. Obok wejścia znajduje się tablica informacyjna z nazwą Intsytu. Wejście bez schodów. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się recepcja. Dalsze wejście wymaga przekazania na recepcji informacji o celu przybycia.

Budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind. Wejście na wyższe piętra tylko po schodach. Dla osób na wózkach, bez konieczności udzielenia pomocy przez osoby trzecie dostępny jest korytarz przy recepcji oraz czytelnia biblioteki Instytutu.

Instytut nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Miejsca takie znajdują się w strefie płatnego parkowania na ul. Kubusia Puchatka oraz Wareckiej.

Do budynku i miejsc dostępnych dla osób z zewnątrz można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Instytucie nie znajdują się tłumacze języka migowego, Instytut nie posiada dostępu do tłumacza języka migowego online.