Prezentacja nowego tomu Polskich Dokumentów Dyplomatycznych
21 LIS 2017
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają na dyskusję panelową pod tytułem: "Koniec pewnej epoki - Śmierć Józefa Piłsudskiego i polska polityka zagraniczna" organizowaną w związku z publikacją tomu Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935.
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają na dyskusję panelową pod tytułem: "Koniec pewnej epoki - Śmierć Józefa Piłsudskiego i polska polityka zagraniczna" organizowaną w związku z publikacją tomu Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935.

POWITANIE:
Dr Sławomir Dębski
Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 

OTWARCIE:
Bartosz Cichocki
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, konsularnych oraz polityki wschodniej 

PANELIŚCI:
Prof. Stanisław Żerko
redaktor tomu
Instytut Zachodni w Poznaniu
Instytut Stosunków Międzynarodowych, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Prof. Włodzimierz Borodziej
redaktor naczelny wydawanej przez PISM serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne
Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
Zakład Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

MODERACJA:
Piotr Długołęcki
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

W trakcie spotkania zostanie wyemitowany kilkuminutowy film dokumentalny „Dyplomaci II RP: Edward Raczyński”.

Data czas i miejsce:
21 listopada 2017 r. (wtorek)
13:00 - 14:15
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
ul. Warecka 1a, Warszawa

Język konferencji: polski

Prosimy o potwierdzenie udziału do 17 listopada 2017 r. przez rejestrację online
W przypadku problemów z rejestracją online prosimy o kontakt: wojtyczka@pism.pl lub (22) 556 80 09

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.

Informacja o publikacji:

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935 
Redaktor tomu: Stanisław Żerko, współpraca: Piotr Długołęcki
Warszawa 2017

Nowo przygotowany tom zawiera 344 dokumenty ilustrujące działania polskich polityków i dyplomatów w 1935 roku.

Najwięcej uwagi poświęcono stosunkom polsko-niemieckim. Warszawa i Berlin kontynuowały tzw. linię 26 stycznia, czyli politykę zapoczątkowaną podpisaniem w poprzednim roku deklaracji o niestosowaniu przemocy. Początek roku we wzajemnych relacjach zdominowała wizyta Hermanna Göringa w Białowieży i towarzyszące jej ogólnoeuropejskie zainteresowanie. Wpływ na wzajemne relacje miała także sytuacja w Wolnym Mieście Gdańsku i związane z nią kwestie gospodarcze.

W tomie udokumentowano również wydarzenia związane z chorobą i śmiercią Józef Piłsudskiego. Odejście Marszałka oznaczało koniec pewnej epoki w polskim życiu politycznym okresu międzywojennego. Opublikowano szereg dokumentów ukazujących reakcję na śmierć polskiego przywódcy, jak też notatki z rozmów prowadzonych przez zagranicznych polityków przybyłych do Krakowa na uroczystości pogrzebowe.

Zamieszczone w tomie archiwalia ukazują także pogarszające się stosunki polsko-radzieckie. Rząd Rzeczypospolitej, który dążył do ograniczania wpływu ZSRR na bieg spraw europejskich, negatywnie oceniał podpisanie w maju francusko-radzieckiego i następnie czechosłowacko-radzieckiego układu o pomocy wzajemnej.

Nieznacznemu pogorszenie uległy także relacje Polski z sojusznikami - Francją i Rumunią; zaostrzyły się i tak już złe relacje z Czechosłowacją.
Ważnym zagadnieniem międzynarodowym w roku 1935 był nasilający się kryzys między Włochami a Etiopią, który przekształcił się w konflikt zbrojny (Włochy zaatakowały Etiopię 3 października). Polska nie chciała zakłócać swych dobrych stosunków z Italią, niemniej przyłączyła się do sankcji nałożonych na nią przez Ligę Narodów.

W sferze aktywności propagandowej Polska starała się przeciwdziałać pogłoskom o rzekomym tajnym porozumienie z Niemcami. 
Zdecydowana większość zawartych w tomie dokumentów to materiały tajne, dotychczas niepublikowane. Podstawę źródłową stanowią głównie dokumenty przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz materiały Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie.