Łukasz Maślanka
Analityk
Program: Trójkąt Weimarski
©PISM

Koordynator programu Trójkąta Weimarskiego. Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Francji. Jego obszary badawcze to przekształcenia ideowe i pokoleniowe na francuskiej scenie politycznej, interesy bezpieczeństwa Francji na południowej i wschodniej flance NATO oraz podejście elit tego kraju do przyszłości projektu europejskiego. Doktor nauk humanistycznych (specjalność: literaturoznawstwo i historia idei). Absolwent prawa i filologii romańskiej w KUL, gdzie w latach 2011-2019 wykładał język i literaturę francuską. Pracował również w MSZ, zdał egzamin dyplomatyczno-konsularny (2020). Posługuje się językiem francuskim, włoskim, angielskim i rosyjskim.