Stosunki polsko-francuskie 1944-1980

Monografia oparta na dokumentach źródłowych, stanowi podsumowanie wieloletnich badań autorów nad stosunkami polsko-francuskimi w XX wieku, które niezwykle ciekawie ukazano na tle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Rozważania rozszerzono o problematykę gospodarczą, naukową, kulturalną, naukową i oświatowym wiele miejsca poświęcając również wzajemnym kontaktom partii komunistycznych obu krajów.  

 

Spis treści: 

Wstęp  (s. 7)

 

Część I. Lata 1944–1947

Rozdział I. Bagaż przeszłości (s. 13)

Rozdział II. W kręgu wielkiej polityki (s. 22)

Rozdział III. Kultura, nauka, oświata (s. 30)

Rozdział IV. Kwestie gospodarcze (s. 43)

 

Część II. W atmosferze zimnej wojny (1948–1953)         

Rozdział I. Symptomy pogorszenia wzajemnych relacji (1948–1949) (s. 51)

Rozdział II. Apogeum konfliktów (1949–1952) (s. 72)

Rozdział III. W poszukiwaniu détente (s. 96)

Rozdział IV. Kontakty PZPR–FPK (s. 101)

 

Część III. Lata 1953–1970           

Rozdział I. Relacje Paryż–Warszawa a postępy „odwilży” w polityce międzynarodowej (1953–1956) (s. 107)

Rozdział II. Próby ożywienia dialogu politycznego w latach 1957–1964 (s. 119)

Problem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w stosunkach polsko-francuskich (s. 120)

Rozdział III. Polska we francuskiej polityce otwarcia na Wschód (1964–1970) (s. 128)

Rozdział IV. Francja wobec polskich koncepcji rozbrojeniowych (s. 147)

Rozdział V. Współpraca w dziedzinie kultury, oświaty, nauki i techniki (s. 179)

1. Tworzenie podstaw prawno-organizacyjnych współpracy kulturalno-naukowej              179

2. Formy i problemy współpracy kulturalnej (s. 189)

2.1. Nawiązanie kontaktów (1954–1955) (s. 189)

2.2. Rozwój kontaktów (1956–1970) (s. 191)

3. Współpraca naukowa i naukowo-techniczna (s. 204)

4. Problem Instytutu Francuskiego w Polsce i Biblioteki Polskiej w Paryżu (s. 221)

5. Popularyzacja języka francuskiego w Polsce i problemy oświaty polskiej we Francji (s. 226)

Rozdział VI. Stosunki gospodarcze i handlowe (s. 232)

1. Problemy handlu i finansów (s. 232)

2. Odszkodowania za nacjonalizację (s. 244)

3. Spłata długów przedwojennych (s. 246)

4. Caisse commune (s. 246)

5. Problemy związane z ubezpieczeniami społecznymi (s. 248)

Rozdział VII. Nowy kształt relacji FPK–PZPR (s. 251)

 

Część IV. Lata 1970–1980            

Rozdział I. Główne problemy w stosunkach politycznych (s. 267)

1. Otwarcie gierkowskiej ekipy władzy w Polsce na kontakty z Francją (s. 267)

2. Kwestia niemiecka (s. 273)

3. Francja i Polska a problemy odprężenia, bezpieczeństwa i rozbrojenia (s. 303)

Kulisy rozmów w Wilanowie (s. 317)

4. Wobec nowych wyzwań (s. 325)

Rozdział II. Kultura, nauka, technika, oświata, kwestie ubezpieczeń społecznych i podatków (s. 329)

1. Podstawowe akty prawne normujące zagadnienia współpracy kulturalnej, naukowej i naukowo-technicznej (s. 329)

2. Funkcjonowanie najważniejszych instytucji współpracy kulturalnej, naukowej i naukowo-technicznej (s. 333)

3. Współpraca kulturalna (s. 338)

4. Najważniejsze formy i pola współpracy naukowej i naukowo-technicznej (s. 350)

5. Nierozwiązany problem sporny: Biblioteka Polska w Paryżu (s. 356)

6. Problemy nauczania języków i kwestie oświaty polskiej we Francji (s. 358)

7. Problemy wymiany osobowej (s. 363)

8. Rola towarzystw przyjaźni (s. 367)

Rozdział III. Główne problemy w stosunkach gospodarczych (s. 369)

1. Cele, rola i uwarunkowania wzajemnych kontaktów gospodarczych Polski i Francji (s. 369)

2. Podstawowe regulacje i instytucje współpracy (s. 376)

3. Problemy finansowe, bilans i struktura wzajemnych obrotów handlowych (s. 380)

4. Najważniejsze formy i pola współpracy (s. 389)

5. Kwestie ubezpieczeń społecznych i podatków (s. 403)

Rozdział IV. Kontakty PZPR–FPK (s. 405)

Zakończenie (s. 423)

Lata 1944–1947 (s. 425)

Lata 1948–1953 (s. 427)

Lata 1953–1970 (s. 432)

Lata 1970–1980 (s. 441)

Suplement: lata 1980–1985 (s. 446)

Bibliografia (s. 453)

Wykaz tabel (s. 469)

Indeks osób (s. 471)