Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej

Autorzy politolodzy z krajów Grupy Wyszehradzkiej – opisują skomplikowany system polityczno-prawny Bośni i Hercegowiny wprowadzony porozumieniem pokojowym z Dayton, starając się ocenić rolę społeczności międzynarodowej w reformowaniu kraju. Publikacja wzbogacona o mapy i schematy stanowi wartościowe kompendium wiedzy o BiH.

Z radością przyjmuję publikację Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wnosi ona cenny aspekt regionalny w ekspercką refleksję nad polityką europejską wobec Bośni i Hercegowiny. Od chwili, gdy objąłem swą funkcję, obserwuję, jak geograficzna, historyczna oraz mentalna bliskość krajów i społeczeństw Grupy Wyszehradzkiej znajduje odzwierciedlenie w podobnych poglądach i działaniach we wspólnej polityce UE. Aktywność dyplomatów w Sarajewie cechuje coraz większa regionalna solidarność i wzajemna pomoc. Bardzo dobrze, że współpracę podejmują także czołowe instytucje eksperckie i specjaliści zajmujący się w naszych krajach tematyką Bałkanów Zachodnich. Niniejszy projekt jest tego dobitnym przykładem.

Miroslav Lajčk
Wysoki Przedstawiciel NZ i Specjalny Przedstawiciel UE w Bośni i Hercegowinie

 

Spis treści: 

Wstęp  (s. 7)

Ladislav Hladký
Dwanaście lat po Dayton – rzeczywistość i iluzje (s. 17)
Twelve Years after Dayton—Reality and Illusions (s. 31)

Wojciech Stanisławski
Źródła kryzysu politycznego w Bośni i Hercegowinie (s. 33)
The Origins of the Political Crisis in Bosnia and Herzegovina (s. 41)

Imre Szilágyi
Fiasko budowy narodu i państwa w Bośni i Hercegowinie a społeczność międzynarodowa (s. 43)
The Failure of Nation and State-building in Bosnia and Herzegovina and the International Community (s. 61)

Vera Stojarová
Problem bośniacki a szerzej rozumiane bezpieczeństwo. Strony i reprezentacja interesów w Bośni i Hercegowinie (s. 63)
Bosnia and Herzegovina in a Wider Security Framework. An Analysis of Players and of the Representation of Interests (s. 83)

Zdenek Kríž, Jan Závešický
„Althea”: operacja symptomatyczna dla Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (s. 85)
Althea: Symptomatic Operation of the ESDP (s. 97)

Ivo Pikner
Zaangażowanie sił wojskowych Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (s. 99)
Engagement of EU Military Forces in Bosnia and Herzegovina (s. 108)

Maciej Kaczorowski
Reforma policji w Bośni i Hercegowinie. Rola społeczności międzynarodowej (s. 109)
Reform of the Police Forces in Bosnia and Herzegovina. The Role of the International Community (s. 122)

Rastislav Báchora
Bośnia i Hercegowina państwem upadłym? Kwestia ekstremizmu muzułmańskiego (s. 123)
Bosnia and Herzegovina as a Failed State? The Question of the Islamic Extremism (s. 140)

Tomáš Strážay
Grupa Wyszehradzka i Bałkany Zachodnie – współpraca czy uprzywilejowane partnerstwo? (s. 143)
Visegrad and the Western Balkans: Cooperation or Privileged Partnership? (s. 160)

Beata Górka-Winter
Unia Europejska a Bośnia i Hercegowina – w kierunku nowego modelu partnerstwa (s. 163)
The European Union in Bosnia and Herzegovina - Towards a New Model of Partnership (s. 174)

 

Aneksy

Tabela
Zaawansowanie integracji euroatlantyckiej państw Bałkanów Zachodnich (s. 179)

Schemat
System polityczny Bośni i Hercegowiny – władze ustawodawcze i wykonawcze (s. 180)

Mapa 1
Narodowości w Bośni i Hercegowinie  przed wybuchem wojny (1991) (s. 181)

Mapa 2
Linie frontu pod koniec 1995 r. i rozgraniczenie na podstawie porozumienia z Dayton (s. 182)

Mapa 3
Skład narodowościowy Bośni i Hercegowiny (2007) (s. 183)

Mapa 4
Podział administracyjny Bośni i Hercegowiny (2007) (s. 184)

Indeks osobowy (s. 185)

Wykaz skrótów (s. 189)

Informacje o autorach (s. 193)

 

Recenzje:

"Puls Świata"

"Wprost", nr 27(1332) z 6 lipca 2008 r. 

Beata Wojna, "Sprawy Międzynarodowe" 2008, nr 4 (LXI), s. 120-121.

Agnieszka Gucka, Bałkańskie dylematy Unii Europejskiej, "Sprawy Narodowościowe" 2009, nr 34, s. 241-247.

Szymon Sochacki, "Historia i Polityka" 2009, nr 1 (8), s. 201-205.