Suwerenność
04 JUN 2018 Books
Jacek Czaputowicz
 Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie, rysunek Jana Piotra Norblina, ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie, rysunek Jana Piotra Norblina, ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie

Warszawa 2018
ISBN 978-83-66091-00-9 (pb)
ISBN978-83-66091-01-6 (pdf)

Suwerenność i jej rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych ciągle pozostaje przedmiotem sporu. Każdego miesiąca powstaje wiele prac jej poświęconych. Badaczy interesuje, czy państwa tracą suwerenność w czasach globalizacji, jakie są relacje między suwerennością a demokracją i na ile państwa zachowują suwerenność w Unii Europejskiej. 

Wznawiana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych książka pokazuje, że treść suwerenności zmieniała się na przestrzeni wieków, przyjmując formę cechy państw lub instytucji społeczności międzynarodowej. 

Książka wypełni swoje zadanie, jeżeli przyczyni się do lepszego zrozumienia znaczenia suwerenności we współczesnym świecie, a co za tym idzie – do skuteczniejszego prowadzenia polityki zagranicznej państwa.

 

Spis treści

Wprowadzenie do wydania drugiegoWprowadzenie

Rozdział 1. Pojęcie suwerenności

Definicje suwerenności

Suwerenność wewnętrzna i zewnętrzna

Perspektywa prawa międzynarodowego

Perspektywa nauki o polityce i stosunkach międzynarodowych

Państwo

Suwerenność narodu i niepodległość

Ograniczenie a naruszenie suwerenności

Podzielność suwerenności

Suwerenność w federacji

Suwerenność prawa

Rodzaje i cechy suwerenności

Suwerenność materialna i formalna

Suwerenność pozytywna i negatywna

Terytorialność

Suwerenna równość

Uznanie i zdolność legitymizacji

Wymiary suwerenności

Rozdział 2. Suwerenność w historii

Przednowoczesne formy suwerenności

Greckie polis

Imperium rzymskie

Respublica Christiana

Porządek westfalski

Państwo terytorialne

Państwo absolutystyczne

Państwo narodowe

Porównanie form suwerenności

Rozdział 3. Suwerenność w filozofii politycznej

Starożytność

Średniowiecze

Filozofia klasyczna

Jean Bodin

Thomas Hobbes

Georg W.F. Hegel

Filozofia liberalna

John Locke

Jean Jacques Rousseau

Porównanie koncepcji suwerenności Hobbesa, Locke’a i Rousseau

Monteskiusz

Immanuel Kant

Teoretycy prawa międzynarodowego

Suwerenność sferyczna

Amerykańscy federaliści

Marksizm

Suwerenność jako stan wyjątkowy

Postmodernizm

Michel Foucault: suwerenność jako urządzanie

Pierre Bourdieu: pole władzy

Jacques Derrida: suwerenność jako samoistność

Giorgio Agamben: suwerenność jako biowładza

Rozdział 4. Suwerenność w teoriach stosunków międzynarodowych

Realizm

Realizm klasyczny

Realizm strukturalny

Szkoła angielska

Liberalizm

Globalizm

Teoria systemu światowego

Neogramscianizm

Neoimperium

Teoria krytyczna

Kosmopolityzm

Konstruktywizm

Rozumienie suwerenności

Tożsamość państwa

Normatywna struktura społeczności międzynarodowej

Feminizm

Postmodernizm w stosunkach międzynarodowych

Przeciwieństwo suwerenność–anarchia

Granice

Suwerenny człowiek

Rozdział 5. Suwerenność a społeczność międzynarodowa

Formy stosunków międzynarodowych

Anarchiczny system międzynarodowy

Społeczność międzynarodowa

Imperium

Społeczność światowa

Koncepcja społeczności międzynarodowej

Instytucje społeczności międzynarodowej

Równowaga sił

Dyplomacja

Prawo międzynarodowe

Organizacja międzynarodowa

Kolonializm i suwerenność imperialna

Władza polityczna w państwach pozaeuropejskich

Standard cywilizacyjny

Suwerenność niepełna

Proces dekolonizacji

Suwerenność pozytywna i negatywna jako reguły gry

Charakter współczesnej społeczności międzynarodowej

Dylematy normatywne społeczności międzynarodowej

Ewolucja prawa międzynarodowego

Prawa człowieka

Interwencja humanitarna

Ochrona środowiska naturalnego

Proces globalizacji

Wpływ na państwo

Wpływ na społeczność międzynarodową

Różnorodność form suwerenności państw

Państwo postkolonialne

Poziomy państwowości

Państwo nowoczesne, przednowoczesne i ponowoczesne

Rozdział 6. Suwerenność w Unii Europejskiej

Suwerenność we wczesnych teoriach integracji

Funkcjonalizm

Federalizm

Transakcjonizm

Neofunkcjonalizm

Klasyczne podejście międzyrządowe

Liberalizm międzyrządowy

Nowy instytucjonalizm

Koncepcje Unii Europejskiej 

Unia jako system polityczny

Unia jako federacja

Unia jako system wielopoziomowego zarządzania

Unia jako imperium

Stanowienie prawa

Suwerenność w systemach konstytucyjnych państw

Niemcy

Wielka Brytania

Polska

Strategie wobec suwerenności państw

Oddziaływanie Unii Europejskiej na suwerenność

Europeizacja

Suwerenność społeczna

Suwerenność monetarna

Obywatelstwo europejskie

Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej

Deficyt demokracji

Suwerenność a zasada subsydiarności

Sposoby wykonywania suwerenności

Funkcjonowanie Bodinowskich atrybutów suwerenności

Suwerenność w ujęciu Kantowskim

Zakończenie

Spis tabel i rysunków

Bibliografia

Indeks nazwisk