Siła prawa zamiast prawa siły
15 JUN 2020 Books
PISM PISM

Warszawa 2020
ISBN 978-83-66091-41-2 (pb)
ISBN 978-83-66901-46-7 (e-book)

There is no doubt that a comprehensive discussion of the entire scientific output and the biography of such a multidimensional figure as Ludwik Ehrlich is complicated task. However, this book is an extremely important contribution to the broadening of knowledge about his influence, about the history of development of international law and the science of international relations in Poland. The added value of this work is not disputable.
Dr hab. Aleksander Gubrynowicz

Ludwik Ehrlich is known among international lawyers and political scientists mainly for his definition of sovereignty. Meanwhile, reading the book proves how versatile he was and how precisely he lectured on the problems that troubled him in the contemporary reality. The interpretation of Ehrlich's theses even after several dozen years, though from a slightly different perspective, because in other geopolitical realities, it does not seem ahistorical. It would be good if a wide range of readers could read his thoughts.
Prof. dr hab. Grażyna Michałowska

In May 2018, the same day that Poland, while presiding over the general debate of the Security Council, recalled the Polish contribution to the development of the law of war, a conference on Professor Ludwik Ehrlich began in Lviv. It was he who restored the original Polish contribution to the development of international law, known as the medieval Polish doctrine of ius gentium.

Ludwik Ehrlich was an influential lawyer, author of a well-known handbook of public international law, which shaped a wide range of Polish scientists. However, the peak of his career was interrupted by the Second World War, and after that the changed conditions in the People's Republic of Poland were not favourable to the development of independent research. The conference meeting was fruitful: international lawyers and researchers of international relations met and their discussion brought open questions: what of Ludwik Ehrlich's work is still relevant? If there's anything left, why? Should we nowadays treat Ehrlich's works only as part of the doctrine, and his own works as a creator of historical significance?

These issues could not be left unanswered. A wide range of authors attempted to draw a sketch for the scientific portrait of Ludwik Ehrlich. By presenting this volume to the readers, we hope to contribute to the reminder of the work of Ludwik Ehrlich and to highlight the importance of dialogue between international lawyers and researchers of international relations, as only it guarantees an appropriate research perspective and high quality of research.

 

Contents

Od Wydawcy (s. 9)

Wstęp (s. 11)

Część I
Recepcja myśli Ludwika Ehrlicha w nauce prawa międzynarodowego

Roman Kwiecień
Ludwik Ehrlich a nauka prawa międzynarodowego, czyli znaczenie metody w myśleniu prawniczym (s. 17)

Marcin Kałduński
Doświadczenia Ludwika Ehrlicha  jako sędziego międzynarodowego (s. 33)

Władysław Czapliński
Zagadnienia ogólne odpowiedzialności międzynarodowej w systemie prawa międzynarodowego (w nawiązaniu do poglądów Ludwika Ehrlicha) (s. 57)

Patrycja Grzebyk
Indywidualna odpowiedzialność za wojnę agresywną oraz zbrodnie wojenne w świetle ekspertyz Ludwika Ehrlicha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (s. 67)

Karolina Wierczyńska
Suwerenność państwa w kontekście indywidualnej odpowiedzialności karnej w prawie międzynarodowym a koncepcja Ludwika Ehrlicha (s. 85)

Szymon Zaręba
Suwerenność i równość państw według Ludwika Ehrlicha a pojęcie suwerennej równości w praktyce ONZ (s. 101)

Rafał Tarnogórski
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (ius postliminii) w ujęciu Ludwika Ehrlicha. Rekonstrukcja idei (s. 117)

Andrij Haczkewych
Teoria prawa międzynarodowego Ehrlicha: ab initio (s. 133)

Część II
Wpływ myśli Ludwika Ehrlicha na rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych

Tomasz Pugacewicz
Koncepcja teoretyczna stosunków międzynarodowych w ujęciu Ludwika Ehrlicha z 1947 roku (s. 147)

Agnieszka Bieńczyk-Missala
Suwerenność w kontekście międzynarodowej ochrony praw człowieka. Od Ludwika Ehrlicha do współczesności (s. 177)

Dorota Heidrich
Zagadnienie przymusowych wysiedleń ludności w pracach Ludwika Ehrlicha a współcześnie
obowiązujące normy prawa międzynarodowego (s. 193)

Andrzej Szeptycki
Znaczenie prawa międzynarodowego dla nowych państw niepodległych w świetle prac Ludwika Ehrlicha (kazus Ukrainy) (s. 219)

Roman Kuźniar
Refleksja na marginesie poglądów Ehrlicha na moralność w polityce (s. 239)

Adam Redzik
Ludwika Ehrlicha koncepcja kształcenia dyplomatów i jej realizacja – Studium Dyplomatyczne Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (s. 255)

Marek Cichocki
Ludwik Ehrlich i początki liberalnego internacjonalizmu w Polsce (s. 283)

Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Jan A. Wendt
Status międzynarodowy Wolnego Miasta Gdańska w świetle refleksji Ludwika Ehrlicha (s. 307)

Marek Kornat
Multilateralizm i bilateralizm. Ludwik Ehrlich i Julian Makowski o zagadnieniu zbiorowego bezpieczeństwa w dobie międzywojennej (s. 323)

Część III
O Ludwiku Ehrlichu

Adam Redzik
Ludwik Ehrlich (1889–1968) – zarys życiorysu  (s. 339)

Michał Kowalski
Wielki nieobecny – Ludwik Ehrlich i Powrót do Lwowa Philippe’a Sandsa (s. 363)

Mój ojciec, jakim go pamiętam…
O Ludwiku Ehrlichu z Andrzejem Ehrlichem rozmawiają Patrycja Grzebyk i Rafał Tarnogórski (s. 379)

Tomasz Pugacewicz (oprac.)
Publikacje Ludwika Jakuba Ehrlicha (1889–1968)  (s. 397)

Roman Kuźniar
Posłowie (s. 405)

Aneks
Biogramy autorów książki (s. 409)
Zdjęcia (s. 417)