Regulamin subskrypcji
23 OCT 2000

Regulamin subskrypcji
serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

§ 1. Regulamin określa zasady i warunki subskrypcji tomów ukazujących się w serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (PDD), wydawanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, zwany dalej "wydawcą".

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. subskrypcji - należy przez to rozumieć zamówienie pięciu kolejnych bądź wybranych tomów ukazujących się w serii Polskich Dokumentów Dyplomatycznych;
  2. przesyłce - należy przez to rozumieć egzemplarze tomów PDD objęte zamówieniem subskrypcji.

§ 3. Składając zamówienie subskrypcji PDD subskrybent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie.

§ 4. Zamówienie subskrypcji składa się za pośrednictwem formularza w formie elektronicznej bądź materialnej. Subskrybent odpowiada za zgodność danych wpisanych w formularzu ze stanem faktycznym oraz zobowiązuje się informować wydawcę o zmianach tych danych w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres publikacje@pism.pl

§ 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808).

§ 6. Składając zamówienie subskrypcji subskrybent zobowiązuje się do odbioru przesyłek i dokonania wynikających z tego płatności.

§ 7. Przesyłkę dostarcza się za pośrednictwem poczty na adres wskazany przez subskrybenta. W tym przypadku płatność następuje na podstawie faktury lub za zaliczeniem pocztowym. Subskrybent może odebrać przesyłkę osobiście w siedzibie wydawcy (ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa) o ile poinformuje o tym wydawcę przed dokonaniem wysyłki.

§ 8. Subskrybent jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostarczenia przesyłki za pośrednictwem poczty lub ekspresową przesyłką kurierską, jeżeli uprzednio zgłosił wolę otrzymania przesyłki w ten sposób.

§ 9. Wydawca gwarantuje, że przesyłki zostaną dostarczone subskrybentowi niezwłocznie po ukazaniu się zamówionych tomów PDD lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia subskrypcji, jeśli obejmuje ona tomy wydane wcześniej.

§ 10. Wydawca zobowiązuje się wymienić na własny koszt tom PDD posiadający uszkodzenia fizyczne lub inne braki zmniejszające jego wartość.

§ 11. Cena 5 tomów PDD dostarczanych w subskrypcji wynosi:

  1. 400 zł w przypadku płatności dokonywanej jednorazowo, po złożeniu zamówienia subskrypcji, koszty wysyłki ponosi Wydawca;
  2. 450 zł w przypadku dokonywania płatności po otrzymaniu każdego z tomów PDD objętego zamówieniem subskrypcji: cena każdego z tomów PDD wynosi 80 zł, dodatkowo Subskrybent ponosi koszty przesyłki w wysokości 10 zł za każdy tom.

§ 12. Reklamacje związane z realizacją zamówienia subskrypcji należy przekazywać w formie pisemnej.

§ 13. Wydawca zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu. Zamówienia subskrypcji złożone przed wprowadzeniem zmian do regulaminu realizowane są na zasadach obowiązujących w chwili ich złożenia.