Komunikaty PDD
23 OCT 2000

Komunikaty Redakcyjne Serii
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

Nr 20 (8 marca 2016 r.)

Dyrektor Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych powołał p. Jacka Foksa w skład Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (jako członka ex-officio)

Nr 19 (5 grudnia 2012 r.)

5 grudnia 2012 r. w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. W posiedzeniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący Komitetu i redaktor naczelny serii, prof. Włodzimierz Borodziej, prof.prof. Jerzy Borejsza, Marek Kornat, Maciej Koźmiński, Zbigniew Landau, Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski, Ryszard Stemplowski, Stanisław Żerko oraz dyrektor Archiwum MSZ pani Małgorzata Mroczkowska i sekretarz Komitetu Piotr Długołęcki

Posiedzenie rozpoczął prof. Włodzimierz Borodziej, który podsumował przebieg prac w ostatnim okresie (od czasu poprzedniego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego w czerwcu 2011 r. wydane zastały dwa tomy – PDD 1932 i PDD 1958). Profesor Borodziej poinformował także o zakończeniu prac nad tomem PDD 1937 i jego planowanej publikacji w grudniu br., jak też o stanie zaawansowania prac nad pozostałymi tomami.

Najistotniejszym punktem posiedzenia była dyskusja związana z sygnalizowanymi przez dyrektora PISM (w październiku br.) zagrożeniami dotyczącymi finansowania serii. Komitet Redakcyjny zobowiązał redaktora naczelnego do pisemnego zwrócenia się w tej sprawie do ministra spraw zagranicznych.

Dalsza cześć posiedzenia dotyczyła oceny wersji roboczej tomu PDD 1934. Redaktor tomu – prof. Stanisław Żerko przedstawił informacje na temat stanu prac oraz przeprowadzonej kwerendy, członkowie Komitetu zgłosili pytania i uwagi szczegółowe.

Nr 18 (2 czerwca 2011 r.)

2 czerwca 2011 r. w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. W posiedzeniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący Komitetu i redaktor naczelny serii, prof. Włodzimierz Borodziej, sekretarz Komitetu Piotr Długołęcki, prof. Jerzy Borejsza, prof. Bogdan Grzeloński, dr Magdalena Hułas, prof. Maciej Koźmiński, prof. Zbigniew Landau, prof. Andrzej Paczkowski oraz prof. Stanisław Żerko. Nieobecny na zebraniu prof. Jerzy Tomaszewski przesłał swoje uwagi na temat jednego z przygotowywanych obecnie tomów PDD. W spotkaniu uczestniczyli także prof. Wojciech Skóra (redaktor PDD 1933) i prof. Jerzy Kochanowski (redaktor PDD 1979).
Spotkanie rozpoczął prof. Włodzimierz Borodziej, który podsumował przebieg prac w ciągu minionych dwóch lat (wydanych zostało pięć tomów: PDD 1977, PDD 1940, PDD 1975, PDD 1936 i PDD 1959). Prof. Borodziej przekazał także informacje na temat prac nad kolejnymi tomami (w 2011 roku przewidziane jest opublikowanie tomów za lata 1932 i 1958).

Podstawową częścią zebrania była ocena maszynopisów przygotowywanych aktualnie tomów PDD 1933 i 1979 dotycząca zarówno doboru dokumentów jak i opracowania redakcyjnego.

Nr 17 (29 kwietnia 2009 r.)

29 kwietnia 2009 r. w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. W posiedzeniu uczestniczyli: dyrektor PISM i przewodniczący Komitetu, dr Sławomir Dębski, wiceprzewodniczący Komitetu i redaktor naczelny serii, prof. Włodzimierz Borodziej, sekretarz Komitetu Piotr Długołęcki, prof. Jerzy Borejsza, prof. Bogdan Grzeloński, dr Magdalena Hułas, prof. Marek Kornat, dr Andrzej Kunert, prof. Zbigniew Landau, prof. Paweł Machcewicz, prof. Adam Daniel Rotfeld oraz redaktorki: Maria Konopka-Wichrowska i Marta Przyłuska-Brzostek. Nieobecny na zebraniu prof. Jerzy Tomaszewski przesłał swoje uwagi na temat jednego z przygotowywanych obecnie tomów PDD.

Spotkanie rozpoczął prof. Włodzimierz Borodziej, który podsumował przebieg prac w ciągu minionego roku (wydane zostały tomy PDD 1931, PDD 1918 i PDD 1976). Prof. Borodziej przekazał także informacje na temat prac nad kolejnymi tomami (w 2009 roku przewidziane jest wydanie tomów PDD 1977 i PDD 1940) oraz poinformował o planowanych publikacjach związanych z serią (wyborem dokumentów z okresu 24 X 1938 – 30 IX 1939, który ukaże się w języku angielskim, oraz wyborem memoriałów, wystąpień i innych dokumentów polskiej delegacji na konferencję pokojową w Paryżu).

Główną część zebrania zajęła dyskusja na temat przygotowywanych aktualnie tomów PDD: 1940 pod redakcją dr Magdaleny Hułas i 1975 (red. prof. Pawła Machcewicza). Redaktorzy wygłosili krótkie zagajenie dotyczące omawianych tomów, dyskusja dotyczyła doboru dokumentów i opracowania redakcyjnego.

Kończąc posiedzenie prof. Borodziej przedstawił harmonogram prac i zapowiedział kolejne posiedzenie na wiosnę 2010 roku.

Nr 16 (28 marca 2008 r.)  

28 marca 2008 roku w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne.

W posiedzeniu udział wzięli: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego i redaktor naczelny PDD), dr Sławomir Dębski (dyrektor PISM i przewodniczący Komitetu Redakcyjnego PDD), Piotr Długołęcki (sekretarz Komitetu), dr Magdalena Hułas, Maria Konopka-Wichrowska (redaktorka), dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Maciej Koźmiński, prof. dr hab. Piotr Łossowski, dr hab. Paweł Machcewicz, Małgorzata Mroczkowska (dyrektor Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych), Marta Przyłuska (redaktorka), prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski oraz dr hab. Stanisław Żerko.

Swoje uwagi do tomów 1918/19 i 1976 nadesłali nieobecni na posiedzeniu prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, dr hab. Władysław Stępniak (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych) oraz prof. dr Piotr Wandycz.

Prof. Włodzimierz Borodziej rozpoczął spotkanie od omówienia aktualnego stanu prac redakcyjnych oraz przedstawił plany wydawnicze na lata 2008/2009. Zaprezentowane zostały także nowowydane tomy: PDD 1938 i PDD 1974.

Główna cześć spotkania dotyczyła oceny maszynopisów tomów PDD 1918/19 (pod red. dra Sławomira Dębskiego) i PDD 1976 (pod red. Piotra Długołęckiego). Omówiona zastała kwestia doboru i opracowania dokumentów, sprawy związane z kwerendą archiwalną w Centralnym Archiwum Wojskowym, a także zasady dotyczące sporządzania wstępów do kolejnych tomów PDD.

Następne posiedzenie Komitetu zaplanowano na marzec 2009 roku.

Nr 15 (19 czerwca 2007 r.) 

19 czerwca 2007 roku w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (PDD).

W posiedzeniu uczestniczyli: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego i redaktor naczelny PDD), prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, Piotr Długołęcki (sekretarz Komitetu), dr Magdalena Hułas, dr hab. Aleksander Kochański i Mikołaj Morzycki-Markowski (redaktorzy tomu PDD 1974), Maria Konopka-Wichrowska (redaktorka), dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Maciej Koźmiński, dr hab. Paweł Machcewicz, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, Marta Przyłuska (redaktorka), prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, dr hab. Władysław Stępniak (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), dr hab. Henryk Szlajfer (dyrektor Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych), prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski oraz dr hab. Mariusz Wołos (redaktor tomu PDD 1931).

 

Swoje uwagi do tomu 1931 nadesłał nieobecny na posiedzeniu dr hab. Stanisław Żerko.

Spotkanie, któremu przewodniczył redaktor naczelny serii, rozpoczęło się od prezentacji nowo opublikowanych tomów (PDD 1939 wrzesień–grudzień i PDD 1973). Prof. Włodzimierz Borodziej omówił także aktualny stan prac oraz przedstawił plany wydawnicze na lata 2007/2008.

Zasadnicza część posiedzenia poświęcona była ocenie maszynopisów tomów 1931 i 1974. Członkowie Komitetu Redakcyjnego omawiali kwestię doboru i opracowania dokumentów a także sprawy związane ze sposobem konstruowania wstępów, indeksów osobowych oraz schematów ilustrujących strukturę MSZ.

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na marzec 2008 roku.

Nr 14 (31 sierpnia 2006 r.)

31 sierpnia 2006 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (PDD). W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Roman Kuźniar (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego i redaktor naczelny PDD), prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, Piotr Długołęcki (sekretarz Komitetu), prof. dr hab. Bogdan Grzeloński, dr hab. Aleksander Kochański, Maria Konopka-Wichrowska (redaktorka), dr Andrzej Kunert, bp. dr hab. Jan Kopiec, Jolanta Louchin – dyrektor Archiwum Akt Nowych, dr hab. Paweł Machcewicz, dr Piotr Majewski (redaktor tomu PDD 1973), Małgorzata Mroczkowska – wicedyrektor Archiwum MSZ, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, Marta Przyłuska (redaktorka), prof. dr hab. Wojciech Rojek (redaktor tomu PDD 1939 wrzesień-grudzień), prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, prof. dr hab. Ryszard Stemplowski, dr hab. Mariusz Wołos, prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński oraz dr hab. Stanisław Żerko.

Uwagi do tomu 1939 wrzesień-grudzień nadesłał nieobecny na posiedzeniu prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski.

Posiedzenie rozpoczęto prezentacją tomu Polskich Dokumentów Dyplomatycznych 1957, której, w zastępstwie nieobecnych redaktorów (dr hab. Krzysztofa Ruchniewicza i dr Tadeusza Szumowskiego), dokonał prof. Włodzimierz Borodziej.

Redaktor naczelny zapoznał także członków Komitetu z postępem prac nad edycją kolejnych tomów oraz planami wydawniczymi na 2006 i 2007 rok.

Następnie prof. Wojciech Rojek przedstawił projekt tomu 1939 wrzesień-grudzień i zagaił dyskusję na temat wyboru i opracowania dokumentów dotyczących pierwszych miesięcy wojny. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim historii zasobu, miejsc przechowywania najciekawszych tekstów i wcześniejszych publikacji na ten temat.

Kolejnym omawianym tomem był tom dokumentów z roku 1973 redagowany przez dra Piotra Majewskiego. Zaprezentował on projekt wyboru i rozpoczął dyskusję na jego temat. Członkowie Komitetu omawiali najważniejsze wydarzenia i tendencje polityki zagranicznej w 1973 roku i sposób ich dokumentowania.

Nr 13 (29 listopada 2005 r.)

W dniu 29 listopada 2005 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (PDD), w składzie rozszerzonym o redaktorów kolejnych tomów.

W posiedzeniu uczestniczyli: prof. dr hab. Roman Kuźniar (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego i redaktor naczelny PDD), prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, dr Sławomir Dębski, Piotr Długołęcki (sekretarz Komitetu), prof. dr hab. Bogdan Grzeloński, dr Magdalena Hułas, dr hab. Aleksander Kochański, Maria Konopka-Wichrowska (redaktorka), dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Piotr Łossowski, dr hab. Paweł Machcewicz, dr Piotr Majewski (redaktor tomu PDD 1973), prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, Marta Przyłuska (redaktorka), prof. dr hab. Wojciech Rojek, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, dr Krzysztof Ruchniewicz, prof. dr hab. Ryszard Stemplowski, prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, dr hab. Mariusz Wołos (redaktor tomu PDD 1931).

Swoje uwagi do tomu 1938 nadesłał nieobecny na posiedzeniu dr hab. Stanisław Żerko.

Dyskusja składała się z trzech części. W trakcie pierwszej z nich omawiano zmiany dotyczące zasad edycji, natomiast w części drugiej i trzeciej omawiano sprawy szczegółowe dotyczące tomów 1938 i 1957.

W trakcie dyskusji zdecydowano o publikowaniu w tomach dotyczących okresu 1945-1989 także dokumentów znanych z wcześniejszych edycji. Potwierdzono zasadę, by pracować nad kolejnymi tomami, dokumentującymi politykę zagraniczną lat siedemdziesiątych, w miarę upływu trzydziestoletniego okresu karencji.

Ponadto podjęto decyzję o zaproszeniu w skład Komitetu Redakcyjnego dyrektor Archiwum Akt Nowych - pani Jolanty Louchin, prof. dra hab. Adama Daniela Rotfelda oraz prof. dra hab. Macieja Koźmińskiego.

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na czerwiec 2006 roku.

Nr 12 (20 kwietnia 2005 r.)

od przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego, Ryszarda Stemplowskiego:
Dzisiaj ukazał się pierwszy wolumin serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Wolumin ten obejmuje rok 1972. Ważny etap pracy został zakończony. W przygotowaniu - dalsze tomy. Słowa uznania należą się pracownikom Instytutu na czele z zastępcą dyrektora Jackiem Foksem, który obecnie Instytutem kieruje, członkom Komitetu Redakcyjnego i - przede wszystkim - wiceprzewodniczącemu Komitetu Redakcyjnego i zarazem redaktorowi naczelnemu serii, profesorowi Włodzimierzowi Borodziejowi.

Ukazanie się tego tomu sygnalizuje też zmianę zachodzącą na stanowisku przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego. Rola przewodniczącego, którą zacząłem pełnić jako inicjator serii i pierwszy dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dobiegła końca wraz z upływem ustawowej kadencji dyrekcyjnej we wrześniu 2004 r. Zgodnie z ustanowioną formułą, rolę tę powinien przejąć nowy, od dawna oczekiwany dyrektor Instytutu. 

Nr 11 (8 lipca 2004 r.)

W dniu 8 lipca 2004 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne.

W posiedzeniu uczestniczyli: dr hab. Ryszard Stemplowski (Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego i Redaktor Naczelny serii wydawniczej), prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, dr Sławomir Dębski, dr hab. Aleksander Kochański, mgr Maria Konopka-Wichrowska (redaktor), dr Marek Kornat, prof. dr hab. Zbigniew Landau, dr hab. Paweł Machcewicz, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Rojek, prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński, dr hab. Stanisław Żerko, Piotr Długołęcki (Sekretarz Komitetu Redakcyjnego) oraz członkowie ex officio: kierownik Biura Informacji Publicznej PISM – Piotr Biernacki i dyrektor Archiwum MSZ (w zastępstwie: dr Tadeusz Szumowski).

W trakcie posiedzenia omawiano maszynopisy tomów 1939 (styczeń – sierpień) i 1972. Swoje uwagi nadesłał także, nieobecny na posiedzeniu, Adam Zamoyski. Dyskusja składała się z 3 części. W trakcie pierwszej z nich omawiano ogólne zasady edycji oraz zasady konstruowania wstępów poprzedzających kolejne tomy, natomiast w części drugiej i trzeciej omawiano sprawy szczegółowe dotyczące tomów 1939 i 1972. Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej.

Nr 10 (9 czerwca 2004 r.)

od redaktora naczelnego, prof. Włodzimierza Borodzieja:
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (1918–1989) seria wydawnicza Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Ogromna większość europejskich krajów o ustabilizowanym systemie demokratycznym od dawna wydaje swoje dokumenty dyplomatyczne, z reguły przeznaczając na jeden rok kalendarzowy jeden tom wydawnictwa o charakterze ciągłym. Dokumenty te ukazują się najwcześniej w trzydzieści lat po ich wytworzeniu.
Ponieważ w Polsce w XX w. podobne wydawnictwo nie powstało, seria Polskie Dokumenty Dyplomatyczne nadrobić ma zaległości prezentując w 70 tomach dokumenty z lat 1918-1989. Stąd podjęte zostały równoczesne prace nad materiałami z okresu II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W tej chwili w różnych fazach opracowania znajdują się następujące tomy:
1. 1939 (styczeń-sierpień ) - red. prof. Stanisław Żerko
2. 1938 - red. dr Marek Kornat
3. 1939 ( wrzesień-grudzień ) - red.: dr Andrzej Kunert/ prof. Wojciech Rojek
4. 1957 - red. dr Krzysztof Ruchniewicz
5. 1972 - red. prof. Włodzimierz Borodziej
W wypadku tomów 1938 i 1939 kwerenda archiwalna została przeprowadzona przede wszystkim w warszawskim Archiwum Akt Nowych i w archiwach londyńskich, w wypadku tomów 1957 i 1972 - w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i AAN.
Każdy tom poprzedzony będzie wstępem autorstwa właściwego redaktora i zaopatrzony w indeks osobowy oraz rzeczowy.
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne to źródła pisane, dotyczące stosunków Polski z zagranicą, wytworzone przez polskie organy władzy, instytucje publiczne, prasę, partie polityczne i inne organizacje społeczne, bądź przechowywane w zespołach archiwalnych tych podmiotów. Władze RP na emigracji będą w centrum zainteresowania redaktorów do 5 lipca 1945 r., po tej dacie - dokumenty wytworzone przez władze urzędujące w Warszawie.

Zasadniczo, główną rolę odgrywają źródła wytworzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ważne są także dokumenty pochodzące z Rady Ministrów i jej kancelarii, korespondencja z ministerstwami, po 1945 r. - akta partyjne (przede wszystkim z zasobu KC PZPR). 

Nr 9 (19 kwietnia 2004 r.)

Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - przewodniczący Komitetu Redakcyjnego powołał z dniem 1 maja br. mgr Piotra Długołęckiego na stanowisko sekretarza Komitetu Redakcyjnego.

Nr 8 (4 listopada 2003 r.)

Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i przewodniczący Komitetu Redakcyjnego odwołał z dniem 4 listopada mgr Joannę Chodor z Komitetu Redakcyjnego i stanowiska sekretarza Komitetu.

Nr 7 (30 września 2003 r.)

Na posiedzeniu w dniu 30 września br. Komitet Redakcyjny kontynuował omawianie planu wydawniczego oraz instrukcji edytorskiej. 

Nr 6 (29 października 2002 r.)

W dniu 29 października 2002 roku odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Redakcyjnego, któremu przewodniczył prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego i redaktor naczelny serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne.
W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Komitetu Redakcyjnego: prof. dr hab. Juliusz Bardach, mgr Joanna Chodor (sekretarz Komitetu Redakcyjnego), dr Sławomir Dębski, prof. dr hab. Bogdan Grzeloński, dr hab. Aleksander Kochański, dr Andrzej Kunert, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Rojek, prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, dr hab. Stanisław Żerko oraz członkowie ex-officio: dyrektor Archiwum MSZ (w zastępstwie: dr Tadeusz Szumowski), dyrektor NDAP (w zastępstwie: dr hab. Władysław Stępniak).
Opinie na temat koncepcji serii wydawniczej nadesłali nieobecni na posiedzeniu: dr Marek Kornat, prof. dr hab. Waldemar Michowicz oraz dr Krzysztof Ruchniewicz. Przedmiotem dyskusji było omówienie ogólnych zasad edycji. Ze względu na znaczne różnice w stanie badań i publikacji, postanowiono inaczej traktować dokumenty dyplomatyczne pochodzące z okresu przed 1945 rokiem, inaczej zaœ z okresu powojennego. Dla dokumentów sprzed 1945 r. nie będzie stosowana rygorystycznie zasada, że w Polskie Dokumenty Dyplomatyczne zamieszczane są wyłącznie dokumenty niepublikowane wcześniej.
Źródła sporządzone w językach obcych nie będą zasadniczo tłumaczone na język polski. Jeden tom będzie z reguły obejmował jeden rok kalendarzowy.

Następne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego odbędzie się w 2003 roku.

Nr 5 (28 maja 2002 r.)

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Redakcyjnego. Przewodniczył dyrektor Instytutu. Obecni: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej - wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego i redaktor naczelny serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, mgr Joanna Chodor - sekretarz Komitetu Redakcyjnego, dr Sławomir Dębski, dr hab. Bogdan Grzeloński, dr Magdalena Hułas, ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec, dr Paweł Kosiński, mgr Andrzej Kunert, prof.dr hab. Zbigniew Landau, prof. dr hab. Piotr Łossowski, dr hab. Paweł Machcewicz, prof.dr hab. Andrzej Paczkowski, dr Krzysztof Ruchniewicz, dr hab. Stanisław Żerko; członkowie ex-officio - kierownik Biura Informacji Publicznej PISM (mgr Teresa Mikulska), dyrektor Archiwum MSZ (dr Marek Sędek), dyrektor NDAP (w zastępstwie: dr hab. Władysław Stępniak).
Omawiano koncepcję serii wydawniczej. Ostateczna wersja zostanie przedstawiona przez redaktora naczelnego na jesiennym posiedzeniu Komitetu.

Członkami Komitetu Redakcyjnego są ponadto: prof. dr hab. Andrzej Garlicki, dr Marek Kornat, prof. dr hab. Waldemar Michowicz, prof. dr hab. Janusz Pajewski, prof. dr Piotr Wandycz, Adam Zamoyski. Lista członków Komitetu Redakcyjnego pozostaje otwarta.

Nr 4 (27 kwietnia 2002 r.)

Dyrektor Instytutu powołał prof. dra hab. Włodzimierza Borodzieja na wiceprzewodniczącego Komitetu Redakcyjnego i redaktora naczelnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Zaproszenia do udziału w Komitecie Redakcyjnym otrzymają: prof. dr hab. Juliusz Bardach, prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, dr Sławomir Dębski, prof. dr hab. Andrzej Garlicki, dr hab. Bogdan Grzeloński, prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, dr hab. Aleksander Kochański, ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec, dr Marek Kornat, dr Paweł Kosiński, mgr Andrzej Kunert, prof. dr hab. Zbigniew Landau, prof. dr hab. Piotr Łossowski, dr hab. Paweł Machcewicz, prof. dr hab. Waldemar Michowicz, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Janusz Pajewski, prof. dr hab. Wojciech Rojek, dr Krzysztof Ruchniewicz, prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, prof. dr Piotr Wandycz, Adam Zamoyski, dr hab. Stanisław Żerko, dyrektor Archiwum MSZ, Dyrektor Naczelny Archiwów Państwowych, kierownik Biura Informacji Publicznej PISM. Lista pozostaje otwarta.

Pierwsze posiedzenie KR zostało zwołane na dzień 28 maja br.

Nr 3 (7 lutego 2002 r.)

Zanim pojawiła się w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych realizowana obecnie koncepcja, pomysł wydawania polskich dokumentów dyplomatycznych był rozważany w rozmaitych środowiskach historyków. Niejeden historyk, korzystający dawniej z podobnych serii, wydawanych za granicą, zadawał sobie pytanie, kiedy podobne publikacje pojawią się w Polsce, aczkolwiek istnienie cenzury nie zachęcało wówczas do poważnego projektowania w tej dziedzinie. Obecny prorektor UW, prof. Włodzimierz Borodziej pracował nad koncepcją podobnej serii w latach dziewięćdziesiątych. Jeszcze wcześniej, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych odbywały się dyskusje na ten temat wśród historyków Polski skupionych w PAN, zainicjowane przez prof. Piotra Łossowskiego. W sierpniu 2000 r. na konieczność wydawania takich dokumentów zwrócił uwagę prof. Piotr Wandycz (Yale University). Dzisiaj prof. Łossowski wręczył dyrektorowi PISM pismo dyrektora IH PAN, prof. Stanisława Byliny, oraz załączoną do listu teczkę z kopiami i oryginałami korespondencji prowadzonej w sprawie tego rodzaju wydawnictwa (listy S. Byliny, Zbigniewa Brzezińskiego, Piotra Łossowskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Piotra Wandycza, z okresu 21 czerwca 2000 r. - 6 grudnia 2000 r.). Prof. Bylina popiera kroki podjęte przez PISM. W odpowiedzi dyrektora PISM (wystosowany dziś list do prof. Byliny) znajduje się zaproszenie dla historyków z PAN do wzięcia udziału w wydawaniu przez PISM serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Pierwsza konferencja poświęcona serii odbędzie się po powołaniu Komitetu Redakcyjnego.

Nr 2 (30 stycznia 2002 r.)

Dnia 29 stycznia 2002 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, w którym udział wzięli: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (UW), mgr Joanna Chodor (analityk w PISM), prof. dr hab. Bogdan Grzeloński (SGH), mgr Teresa Mikulska (kierownik Biura Informacji Publicznej PISM), prof. dr hab. Wojciech Rojek (UJ) i dr Krzysztof Ruchniewicz (UWr.), dr hab. Ryszard Stemplowski (dyrektor PISM), prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski (UW). Dyrektor Instytutu przedstawił wariantową koncepcję wydawnictwa, zapowiadając wydawanie w pierwszej kolejności dokumentów z okresu 1918-1989 i zwracając się do uczestniczących w konsultacji historyków o udział w opracowywaniu szczegółowej koncepcji edytorskiej, organizowaniu Komitetu Redakcyjnego i ustalaniu listy redaktorów naukowych. Konieczne jest jak najpełniejsze zmobilizowanie naukowego potencjału edytorskiego w polskim środowisku historycznym. Sekretarzem Komitetu będzie mgr Joanna Chodor. Inicjatywa wydawnicza i zaproszenie do współpracy spotkały się z aprobatą uczestników konsultacji, a ich wypowiedzi dostarczyły obfitego materiału do dalszej pracy. Kolejne spotkanie odbędzie się za miesiąc.

Nr 1 (30 grudnia 2001 r.)

Dzisiaj zapoczątkowane zostały prace zmierzające do wydawania przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Seria będzie miała charakter ciągły. To bezprecedensowe w Polsce przedsięwzięcie będzie wymagać stałego współdziałania wielkiej liczby specjalistów i stanie się świadectwem wysokiego poziomu polskiego środowiska historyków. Seria ta włączy Polskę do wąskiej grupy najwyżej rozwiniętych państw, które umacniają w taki właśnie sposób swą tożsamość i kulturę polityczną, podstawy formowania polityki zagranicznej, swój międzynarodowy wizerunek i miejsce na mapie świata. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy.