Specjalista w Biurze Informacji Publicznej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista w Biurze Informacji Publicznej

Do obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • promocja wydarzeń oraz materiałów analitycznych PISM w mediach krajowych, zagranicznych i elektronicznych (w tym konferencji prasowych)
 • przygotowanie i redagowanie tekstów promujących materiały analityczne i wydarzenia PISM
 • obsługa kontaktów z mediami krajowymi i zagranicznymi
 • administrowanie stroną internetową PISM i zarządzanie kanałami społecznościowymi
 • projektowanie nowych narzędzi komunikacji zewnętrznej PISM
 • przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, wizyt oraz wykładów krajowych i zagranicznych
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi (administracja państwowa, instytucje krajowe i zagraniczne o podobnym profilu)
 • tworzenie baz danych

Kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności:

 • ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk społecznych lub nauk prawnych, ewentualnie studia
  podyplomowe ww. zakresie.
 • doświadczenie w pracy z treściami w mediach społecznościowych (social media & content marketing)
 • doświadczenie w organizacji konferencji krajowych i zagranicznych
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, poświadczona dokumentem
 • umiejętność pracy samodzielnej, pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • umiejętność analizy, szybkiego pisania i redagowania tekstów (tzw. "lekkie pióro")
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do
  informacji publicznej, prawo prasowe, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Wiedza ogólna z zakresu problematyki międzynarodowej, PR i komunikacji społecznej.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa.
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność i zaangażowanie

Wymagania dodatkowe:

 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, poświadczone dokumentem
 • znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w stabilnej i renomowanej instytucji publicznej 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

 • list motywacyjny
 • CV
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji

Zgłoszenia (z określeniem stanowiska w temacie wiadomości) należy przesyłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@pism.pl do 31 stycznia 2022 roku.
Odpowiemy tylko na wybrane oferty

 

Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z poniższych oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@pism.pl,
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy