Analityk ds. polityki energetyczno-klimatycznej
05 SIE 2022

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poszukuje pracownika na stanowisko:

Analityk ds. polityki energetyczno-klimatycznej

 

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: politologia/stosunki międzynarodowe, ekonomia, ochrona środowiska, inne kierunki inżynieryjne);
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra znajomość globalnych trendów w polityce energetyczno-klimatycznej, zagadnień związanych z transformacją energetyczną, problematyki funkcjonowania sektora energetycznego, rynku surowców energetycznych, polityki energetyczno-klimatycznej UE, w tym Polski, z uwzględnieniem problematyki handlu emisjami w systemie EU ETS, energetyki odnawialnej i jądrowej;
 • lub/i bardzo dobra znajomość międzynarodowej polityki klimatycznej, technologii na rzecz ochrony klimatu, fizycznych i politycznych skutków zmian klimatycznych;
 • umiejętność analizy i syntezy oraz pracy w zespole;
 • udokumentowana umiejętność pisania tekstów analitycznych, w tym przesłanie próbnego tekstu w formacie Biuletynu PISM (o objętości ok. 8,6 tys. znaków ze spacjami) na jeden z poniższych tematów: 
  • Wpływ kryzysu energetycznego na transformację energetyczną w Europie,
  • Derusyfikacja unijnej energetyki – przebieg i skutki zmniejszania udziału rosyjskich firm w europejskim sektorze energetycznym,
  • Międzynarodowe wyzwania związane z geoinżynierią słoneczną,
  • Lobby węglowe w polityce międzynarodowej – główne problemy,
  • Skuteczność sankcji państw demokratycznych na rosyjskie surowce energetyczne.
 • przedstawienie w procesie naboru kopii pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,
 • pracę w stabilnej i renomowanej instytucji.

List motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie, wymagane publikacje oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji prosimy przesyłać do 16 września 2022 r. na adres sekretariat@pism.pl. Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Inne informacje:

 1. Prosimy o zamieszczenie jednego z poniższych oświadczeń:
 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@pism.pl,
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy