2019-10-17

Rekrutacja do Studium Polityki Zagranicznej XXIV edycji

Do 30 września 2019 roku trwa rekrutacja do Studium Polityki Zagranicznej. Program rocznego Studium przygotowany jest przede wszystkim z myślą o rozwoju zawodowym pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką międzynarodową. Wykładowcami są wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci oraz dziennikarze. Zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym (raz w miesiącu), przez dziewięć miesięcy (łącznie 180h dydaktycznych).

Studium Polityki Zagranicznej zostało utworzone w 2004 r., z myślą o rozwoju zawodowym pracowników administracji publicznej oraz innych osób wykonujących funkcje publiczne wymagające wiedzy i umiejętności z zakresu spraw międzynarodowych.

Program Studium, oprócz tematów podstawowych, formułowany jest także w oparciu o najważniejsze bieżące wydarzenia w polityce międzynarodowej oraz pod kątem zainteresowań zawodowych uczestników Studium. Zajęcia trwają dwa semestry.

Grupy liczą maksymalnie 30 osób dzięki czemu kluczowym elementem zajęć może stać się dyskusja, ważna zarówno ze względu na bezpośredni kontakt z wykładowcą, możliwość zadawania pytań, jak i wymianę opinii i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, będącymi zwykle wieloletnimi praktykami w dziedzinie polityki zagranicznej na różnych stanowiskach w administracji publicznej. 

Uwaga, trwa rekrutacja na Studium Polityki Zagranicznej XXIV edycji!

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2019 r. 

Pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniu posiadają pracownicy administracji państwowej.

Program obejmuje trzy bloki:

I. Polityka zagraniczna RP i nasi sąsiedzi

? Historia polskiej polityki zagranicznej ? Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej ? Priorytety polskiej polityki zagranicznej ? Stosunki bilateralne z najważniejszymi partnerami  ? Stosunki w regionie Europy Środkowej i Wschodniej ? Budowanie strategii bezpieczeństwa narodowego ? Polska w organizacjach międzynarodowych  ? Operacje pokojowe ? Dyplomacja gospodarcza ? Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne Polski  ?  Dyplomacja publiczna ? Marketing narodowy ? Migracje europejskie ? Elementy protokołu dyplomatycznego  

II. Mocarstwa globalne i organizacje międzynarodowe

?  UE i jej instytucje ? Partnerstwo Wschodnie ? NATO ? ONZ ?  BRICS ? Międzynarodowe instytucje finansowe ? Chiny ?  Indie i Pakistan ?  Japonia ? Rosja ?  USA ? Wielka Brytania

III. Aktualne problemy na arenie międzynarodowej 

? Współczesny terroryzm arabski ? Państwo Islamskie -geneza i konsekwencje dla regionu i świata ?  Nieproliferacja broni masowego rażenia ? Konflikt na Bliskim Wschodzie ? Sytuacja polityczna państw Kaukazu ? Azja Centralna w polityce Rosji i Chin ? Korea Płn. – analiza zagrożeń ? Współczesne Indie i Pakistan ? Ameryka Łacińska ? Wyzwania globalne i regionalne Afryki? Zmiany klimatyczne ? Współpraca rozwojowa ? Migracje, polityki migracyjne ? Negocjacje międzykulturowe ? Globalizacja ? Prawa człowieka

Wykładowcy:

wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze, pracownicy nauki.

Zajęcia w Studium prowadzili m.in.: 

Adam A. AMBROZIAK

Szymon BACHRYNOWSKI

Adam BALCER

Władysław BARTOSZEWSKI

Jan BARCZ

Adam BODNAR

Jakub BORATYŃSKI

Włodzimierz BORODZIEJ

Jacek CICHOCKI

Marek CICHOCKI 

Włodzimierz CIMOSZEWICZ

Roman CZYŻYCKI

Andrzej DYLONG

Waldemar DZIAK

Grzegorz DZIEMIDOWICZ

Konstanty GEBERT

John A. GODSON

Janusz KACZURBA

Adam KRZEMIŃSKI

Adam KOBIERACKI

Robert KUPIECKI

Roman KUŹNIAR

Aleksander KWAŚNIEWSKI

Zbigniew LEWICKI

Irena LIPOWICZ

Bogumił LUFT

Jan NATKAŃSKI

Andrzej PACZKOWSKI

Katarzyna PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ

Jarosław PIETRAS

Jerzy PLEWA

Adam Daniel ROTFELD

Jacek SARYUSZ-WOLSKI 

Patrycja SASNAL

Piotr SERAFIN

Tomasz SIEMONIAK

Witold SOBKÓW

Ryszard STEMPLOWSKI

Rafał TRZASKOWSKI

Witold WASZCZYKOWSKI

Kazimierz WÓYCICKI

Organizacja nauki i uprawnienia słuchaczy:

  • Studium prowadzone jest obecnie w cyklu weekendowym. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu - 9 zjazdów (piątek-sobota-niedziela), łącznie ok.180 godzin dydaktycznych. 
  • Miejsce szkolenia to siedziba Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przy ul. Wareckiej 1a (ścisłe centrum Warszawy).
  • Zaliczenie zajęć na podstawie obecności i okresowych prac pisemnych.
  • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
  • Słuchacze w trakcie nauki w Studium są uprawnieni do korzystania z wypożyczalni Biblioteki PISM gromadzącej specjalistyczny księgozbiór z zakresu stosunków międzynarodowych.
  • Słuchacze i absolwenci Studium są objęci zniżkami przy zakupie publikacji PISM, rejestracji na inne szkolenia organizowane przez Biuro Szkoleń PISM oraz zapraszani na otwarte i zamknięte seminaria i konferencje organizowane przez PISM.

Warunki przyjęcia:

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich).

Dokumenty rekrutacyjne:

  • karta zgłoszenia (do pobrania poniżej);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich);
  • jedno zdjęcie.

Dokumentację uznaje się za kompletną po przesłaniu wszystkich powyższych dokumentów na adres Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (adres poniżej) z dopiskiem „Studium Polityki Zagranicznej” lub pocztą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: altanis@pism.pl 

Opłata za Studium Polityki Zagranicznej:

Pełna opłata za Studium Polityki Zagranicznej XXIV edycji wynosi 4 900 zł.

Opłata za studium może być uiszczona w dwóch równych ratach. Płatność rat następuje w terminach wskazanych w zawiadomieniu o przyjęciu na Studium.

Wpłaty należy dokonać po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego.

Dane do dokonania przelewu: 

Numer rachunku:

54 1130 1017 0020 1235 5620 0022

z dopiskiem: "Opłata za Studium Polityki Zagranicznej, XXIV edycja"

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

"Studium Polityki Zagranicznej"

ul. Warecka 1a, skr. poczt. nr 1010

00-950 Warszawa 1

Dodatkowych informacji udzielają:

Stella Altanis

tel. (22) 556 80 24

e-mail: altanis@pism.pl

Justyna Zwalińska

tel. (22) 556 80 42

e-mail: zwalinska@pism.pl